Regulamin obsługi i realizacji usługi.§ 1.
  Niniejsze zasady określają warunki świadczenia usługi przez serwis www.e-odpisy.pl
§ 2.
 1. Witryna www.e-odpisy.pl jest własnością firmy Grupa ZAZI (dalej "Firma") ul. Czerniakowska 143/7, 00-453 Warszawa, Polska.

 2. Firma przyjmuje zamówienia poprzez formularze zamówień dostępne na stronie w zakładce zamówienie (zamów teraz, eFormularz, kliknij tu aby zamówić itp.).

 3. Firma dostarcza wyłącznie oryginalne dokumenty papierowe opatrzone pieczęciami z orłem oraz ich skany.
§ 3.
  Zakres usług świadczonych przez serwis www.e-odpisy.pl obejmuje:
 1. przyjęcie zamówienia na dostarczenie odpisu z księgi wieczystej (cała Polska) lub odpisu z KRS (cała Polska), zaświadczenia z KRS (cała Polska), zaświadczenia z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (cała Polska), zaświadczenia lub odpisu z Rejestru Zastawów (cała Polska), wpis, wykreślenie, zmianę hipoteki wpisanej do księgi wieczystej (Warszawa i okolice), wpis spadkobierców do księgi wieczystej (Warszawa i okolice), założenie księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (Warszawa i okolice), kopię akt rejestrowych z Krajowego Rejestru Sądowego (woj. mazowieckie) za pośrednictwem formularza zamówienia,
 2. przygotowanie i opłacenie wniosku o:
  - odpis z księgi wieczystej,
  - odpis z KRS,
  - zaświadczenie z KRS,
  - zaświadczenie lub odpis z Rejestru Zastawów,
  - wpis hipoteki do księgi wieczystej,
  - zmianę treści hipoteki,
  - wykreślenie hipotek,
  - zmiana nazwiska w księdze wieczystej,
  - wpis spadkobierców w księdze wieczystej,
  - zmianę sposobu korzystania z nieruchomości,
  - założenie księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
  - założenie księgi wieczystej w wyniku zasiedzenia,
  - założenie księgi wieczystej w wyniku wyroku,
  - wpis własności w wyniku przekształcenia użytkowania wieczystego we własność,
  - zaświadczenie z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych,
  - odpis z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych,
  - tłumaczenie przysięgłe na język angielski,
  - tłumaczenie przysięgłe na język niemiecki,
  - zaświadczenie o niekaralności,
  - informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego,
  - informację o podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego,
  - legalizację lub apostille dokumentu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,
  - kapię akt rejestrowych z Krajowego Rejestru Sądowego,
 3. odbiór zamówionego dokumentu z Sądu lub Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Zastawów, Krajowego Rejestru Karnego i Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
 4. wysłanie odpisu przesyłką pocztową, przesyłką priorytetową, kurierem lub w inny ustalony z zamawiającym sposób,
 5. dostarczenie odpisu w imieniu zamawiającego we wskazane miejsce.
§ 4.
 1. W ramach usług świadczonych przez serwis www.e-odpisy.pl w zakresie ksiąg wieczystych można zamawiać odpisy wydawane przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych lub jej ekspozytury przy wydziałach ksiąg wieczystych sądów rejonowych. Podstawą prawną działalności firmy jest art. 36(2) ust. 5 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym (Dz. U. Nr 42, poz. 363).

 2. W ramach usług świadczonych przez serwis www.e-odpisy.pl w zakresie odpisów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego można zamawiać odpisy i zaświadczenia wydawane przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego. W ramach usług świadczonych przez serwis www.e-odpisy.pl w zakresie zaświadczeń i odpisów z Rejestru Zastawów można zamawiać odpisy i zaświadczenia wydawane przez Rejestr Zastawów. W ramach usług świadczonych przez serwis www.e-odpisy.pl w zakresie informacji z Krajowego Rejestru Karnego można zamawiać informację wydawane przez Krajowy Rejestr Karny (tzw. zaświadczenie o niekaralności) plus jego legalizację w MSZ (Ministerstwie Spraw Zagranicznych) oraz tłumaczenia przysięgłe w języku angielskim i niemieckim.
§ 5.
 1. Za czynności zlecone w serwise www.e-odpisy.pl pobierane jest wynagrodzenie za usługę (dalej „Usługa”) w wysokości określonej w cenniku umieszczonym na wymienionej w § 2 stronie internetowej www.e-odpisy.pl

 2. Koszty przesyłki lub dostarczenia odpisu, zaświadczenia, informacji, kopii akt rejestrowych obciążają zamawiającego dany dokument.

 3. Potwierdzeniem sprzedaży usług jest faktura, paragon lub rachunek.

 4. Zamówione dokumenty nie są wysyłane kurierem zagranicę a jedynie pocztą poleconą priorytetową.

§ 6.
 1. Czas realizacji zamówienia waha się od kilku godzin do kilku dni i uzależniony jest od rodzaju dokumentu, godziny złożenia zamówienia, dnia tygodnia, w którym zostało złożone zamówienie, wielkości dokumentu (liczba stron), sposobu dostawy.

 2. Wysyłka dokumentów możliwa jest wyłącznie w dni robocze. Sobota nie jest dniem roboczym.

 3. Zamówienia z opcją płatność przelewem kierowane są do realizacji w momencie przysłania potwierdzenia przelewu lub wpłynięcia środków na konto bankowe.

 4. Przesłanie potwierdzenia przelewu lub wpłata środków na konto bankowe w dniu innym niż dzień roboczy traktowane jest jako zamówienie do realizacji w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu innym niż dzień roboczy.

 5. Zamówienia nie są realizowane w weekendy, długie weekendy, dni przedświąteczne i święta.

 6. Usługę uznaje się za zrealizowaną w chwili nadania przesyłki do zamawiającego.

 7. Skan odpisu wysłany jest do zamawiającego w dniu wysłania przesyłki - na adres e-mailem, o ile zamawiający podał przy składaniu zamówienia adres e-mail. Zamawiający skan odpisu otrzymuje dokument w formacie PDF. Wysłanie e-maila z załączonym skanem dokumentu następuje nie wcześniej niż po dokonaniu zapłaty za usługę, dokonaniu przedpłaty na konto lub po przesłaniu potwierdzenia dokonania przelewu.

 8. Zamówienia z opcją płatność przelewem należy udokumentować potwierdzeniem przelewu przesłanym na adres e-mail lub na fax podany w zakładce kontakt.

 9. Formularz zamówienia automatycznie klasyfikuje rodzaj zamawianych dokumentów oraz wysyła automatycznie dane do płatności.
§ 7.
  Złożenie zamówienia wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z Klientem (imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu osoby kontaktowej). Dane te służą wyłącznie celom realizacji zamówienia (w tym jego weryfikacji), więcej informacji na temat ochrony powierzonych danych zostało opisane w polityce prywatności niniejszego serwisu. Dane osobowe naszych Klientów nie są udostępniane osobom trzecim i nie są gromadzone w żadnej bazie.
§ 8.
  Serwis nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. błędy popełnione przez zamawiającego podczas wypełniania formularza zamówienia, w tym głównie podanie niewłaściwego nr zamawianego dokumentu, nazwiska imienia, daty urodzenia, itp.
 2. błędy we wpisach w dokumentach sądowych,
 3. opóźnienie w realizacji zamówienia na skutek awarii systemu informatycznego w instytucji wydającej dokumenty,
 4. pozostałe błędy i nieprawidłowości niezawinione bezpośrednio przez serwis www.e-odpisy.pl
§ 9.
 1. Rozpoczęcie realizacji usługi następuje po przesłaniu potwierdzenia przelewu.

 2. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni, lecz z chwilą przesłania potwierdzenia przelewu następuje rozpoczęcie realizacji usługi, w wyniku której wygenerowane zostaną dokumenty zwrotne i przesłane na e-mail. Rozpoczęcie realizacji usługi skutkuje tym, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, zamawiający, który odstępuje od umowy przed całkowitym wykonaniem usługi, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez usługodawcę do chwili odstąpienia od umowy (w szczególności pracę wykonaną przez pracowników serwisu, to jest sprawdzenie i wygenerowanie dokumentów zwrotnych i ich przesłanie na adres e-mail). Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem wynagrodzenia.

 3. Opłacone a nieodebrane przez zamawiającego listy polecone i przesyłki kurierskie nie są automatycznie wysyłane ponownie. Wysyłka zwrotów następuje po wniesieniu przez zamawiającego opłaty za zwrot i opłaty za ponowną wysyłkę.

 4. Korekty złożonego zamówienia można dokonać poprzez wysłanie poprawnego zamówienia.
§ 10.
  Konsultanci serwisu nie udzielają porad prawnych, informacji o sposobie wypełniania wniosków, numerach kont bankowych i numerach telefonów instytucji wydających dokumenty oraz obsłudze wyszukiwarek i przeglądarek dostępnych w Internecie.
§ 11.
  Nie ma możliwości odbioru osobistego zamawianych dokumentów w siedzibie firmy, ponieważ firma pozyskuje dokumenty między innymi z Krajowego Rejestru Karnego, co stwarza zagrożenie dla pracowników i mienia firmy z uwagi na różnorodność przychodzącego do biura klientów i wiązałoby się z koniecznością zatrudnienia etatowej ochrony.
§ 12.
  Ostatnia aktualizacja miała miejsce w dniu 1 kwietnia 2015 r.