ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI PODMIOT ZBIOROWY

Świadectwo zaświadczenie o niekaralności wzór formularza do wypełnienia firma.

  Zaświadczenie o niekaralności dla podmiotu zbiorowego - szczegóły zamówienia informacji z Kartoteki Podmiotów Zbiorowych Krajowego Rejestru Karnego

  Jako podmiot zbiorowy należy rozumieć:
 • - osobę prawną,
 • - jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, z wyłączeniem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków,
 • - spółkę handlową z udziałem Skarbu Państwa,
 • - spółkę kapitałową w organizacji,
 • - jednostki samorządu terytorialnego lub związki takich jednostek,
 • - podmiot w stanie likwidacji,
 • - przedsiębiorcę niebędącego osobą fizyczną,
 • - zagraniczną jednostkę organizacyjną.

 • Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego - Rejestr Karny można uzyskać samodzielnie idąc do Urzędu lub zamówić na tej stronie za pośrednictwem firmy Grupa ZAZI przez Internet z dowolnego miejsca na świecie, bez kolejek i wypełniania formularzy na kolanie. Zaświadczenie o niekaralności dla firm w urzędowym języku nosi nazwę „ZAPYTANIE O UDZIELENIE INFORMACJI O PODMIOCIE ZBIOROWYM” i ma format kartki A4. Na tej stornie można zamówić zaświadczenie między innymi do przetargu, pozwolenia na sprzedaż i przewóz paliw.

  Jak zamówić dokument?

  W celu zamówienia przez Internet trzeba uzupełnić poniższy „formularz zamówienia zaświadczenia o niekaralności dla firm”. Po uzupełnieniu formularza i pod warunkiem, że wszystkie zostanie podany numer KRS podmiotu na adres e-mail przesłany zostanie wniosek i pełnomocnictwo do wydrukowania i podpisania. Krajowy Rejestr Karny nie jest rejestrem jawnym toteż aby uzyskać jakiekolwiek informacje trzeba okazać pełnomocnictwo od zainteresowanej firmy.

  Co należy zrobić ?

  Po wydrukowaniu i podpisaniu wniosek i pełnomocnictwo należy przesłać pocztą lub kurierem na adres korespondencyjny Grupa ZAZI.

  Realizacja zamówienia i ponoszone koszty:

  Za uzyskanie zaświadczenia o niekaralności dla firmy Krajowy Rejestr Karny pobiera opłatę - elektroniczny znak opłaty sądowej 30 zł, zaś gmina opłatę skarbową od pełnomocnictwa 17 zł. Za przygotowanie wniosku i pełnomocnictwa oraz złożenie go i odbiór gotowego zaświadczenia o niekaralności pobierana jest prowizja w wysokości wskazanej w cenniku plus koszty przesyłki w zależności od wybranej opcji dostawy. Opłaty uiszczane są na konto przelewem przed złożeniem wniosku w Krajowym Rejestrze Karnym.

  Cena:

  Na całkowitą cenę za zaświadczenie o niekaralności składa się: opłata sądowa, opłata skarbowa od pełnomocnictwa, koszt dojazdu do Krajowego Rejestru Karnego (usługa) oraz podatek Vat jeśli nie wybrano promocji.

  Podczas wypełniania poniższego formularza należy sprawdzić wpisane dane. Zaświadczenia wydawane przez Rejestr Karny są w języku polskim. Zaświadczenie nie jest wydawane w języku innym niż język polski.

  Zamawiając przez Internet zaoszczędzasz godziny spędzone w urzędzie !

  Aby otrzymać zaświadczenie o niekaralności należy:
 • 1. Uzupełnić poniższy formularz zamówienia.
 • 2. Na e-mail zostanie wysłany gotowy do wydrukowania i podpisania wniosek oraz pełnomocnictwo (dokumenty zwrotne).
 • 3. Wydrukowane i podpisane dokumenty zwrotne należy odesłać pocztą na adres serwisu.
 • 4. Gdy otrzymamy dokumenty zwrotne niezwłocznie złożymy je w Krajowym Rejestrze Karnym.
 • 5. Uzyskane zaświadczenie zostanie zeskanowane i wysłane na adres e-mail zainteresowanego, zaś oryginał nadany zostanie pocztą listową lub kurierem.
Inne formularze do KRK:
 • Formularz do wypełnienia:

  Zaświadczenie o niekaralności dla firmy:
  • < nr KRS podmiotu
  • < gdy reprezentacja jednoosobowa w KRS
  • < gdy reprezentacja wieloosobowa w KRS


  • Cel pobierania zaświadczenia:
  • Zaświadczenie do zamówień publicznych - Przetarg (art. 108 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych)
  • Zaświadczenie do koncesji na obrót paliwami ciekłymi.
  • Zaświadczenie do wpisu do rejestru podmiotów przewożących paliwa.
  • Zaświadczenie do zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. (zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2020 r. poz. 358))
  Wybór sposobu zapłaty i dostawy:

  Dane zamawiającego:
  Potwierdzenie sprzedaży:
  • na fakturę
  • paragon
  Cena:
   Łączny koszt brutto do zapłaty wyniesie: 0 zł.
  Adres do dostawy kurierem lub przesyłki listowej:
  • taki jak zamawiającego
  • taki jak do faktury
  • inny adres
  Uwagi do zamówienia:

  Osoba kontaktowa: