eKRK ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI PODMIOT ZBIOROWY

Świadectwo zaświadczenie o niekaralności wzór formularza do wypełnienia firma.

  Zaświadczenie o niekaralności dla podmiotu zbiorowego - szczegóły zamówienia informacji z Kartoteki Podmiotów Zbiorowych Krajowego Rejestru Karnego

  Jako podmiot zbiorowy należy rozumieć:
 • - osobę prawną,
 • - jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, z wyłączeniem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków,
 • - spółkę handlową z udziałem Skarbu Państwa,
 • - spółkę kapitałową w organizacji,
 • - jednostki samorządu terytorialnego lub związki takich jednostek,
 • - podmiot w stanie likwidacji,
 • - przedsiębiorcę niebędącego osobą fizyczną,
 • - zagraniczną jednostkę organizacyjną.

 • Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego można uzyskać listem lub kurierem wypełniając na tej stronie formularz zamówienia. eKRK Zaświadczenie o niekaralności dla firm w urzędowym języku nosi nazwę „ZAPYTANIE O UDZIELENIE INFORMACJI O PODMIOCIE ZBIOROWYM” i ma format kartki A4 wraz z pieczęciami i znakami sądowymi. Na tej stornie można zamówić zaświadczenie między innymi do przetargu, pozwolenia na sprzedaż i przewóz paliw itd.

  Jak zamówić dokument?

  W celu zamówienia trzeba uzupełnić poniższy „formularz zamówienia zaświadczenia o niekaralności dla firm”. Po uzupełnieniu formularza i pod warunkiem, że wszystkie zostanie podany numer KRS POLSKIEGO podmiotu na adres e-mail przesłane zostaną dokument zwrotne (wniosek i pełnomocnictwo) do wydrukowania i podpisania. Krajowy Rejestr Karny nie jest rejestrem jawnym toteż aby uzyskać jakiekolwiek informacje trzeba okazać pełnomocnictwo od sprawdzanej firmy.

  Co należy zrobić ?

  Po wydrukowaniu i podpisaniu dokumentów zwrotnych (wniosek i pełnomocnictwo) należy przesłać pocztą tradycyjną lub kurierem na adres korespondencyjny serwisu e-odpisy.pl

  Realizacja zamówienia i ponoszone koszty:

  Za uzyskanie zaświadczenia o niekaralności dla firmy Krajowy Rejestr Karny pobiera opłatę - elektroniczny znak opłaty sądowej 30 zł, zaś urząd miasta opłatę skarbową od pełnomocnictwa 17 zł. Za przygotowanie dokumentów zwrotnych (wniosku i pełnomocnictwa) oraz złożenie ich i odbiór gotowego zaświadczenia o niekaralności pobierana jest prowizja w wysokości wskazanej w cenniku plus koszty przesyłki w zależności od wybranej opcji dostawy. Opłaty uiszczane są na konto przelewem przed złożeniem wniosku w Krajowym Rejestrze Karnym.

  Cena:

  Na całkowitą cenę za zaświadczenie o niekaralności składa się: opłata sądowa, opłata skarbowa od pełnomocnictwa, koszt dojazdu do Krajowego Rejestru Karnego (usługa) oraz podatek Vat.

  Podczas wypełniania poniższego formularza należy sprawdzić wpisane dane. Zaświadczenia wydawane przez Rejestr Karny są w języku polskim. Zaświadczenie nie jest wydawane w języku innym niż język polski bo to język urzędowy w Polsce.

  Wypełniając przez Internet zaoszczędzasz godziny spędzone w urzędzie !

  Aby otrzymać eKRK zaświadczenie o niekaralności podmiotu należy:
 • 1. Uzupełnić poniższy formularz zamówienia.
 • 2. Na e-mail zostanie wysłany gotowy do wydrukowania i podpisania wniosek oraz pełnomocnictwo (dokumenty zwrotne).
 • 3. Wydrukowane i podpisane dokumenty zwrotne należy odesłać pocztą lub kurierem na adres serwisu.
 • 4. Gdy otrzymamy dokumenty zwrotne posłużą one do pobrania zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego.
 • 5. Uzyskane zaświadczenie zostanie zeskanowane i wysłane na adres e-mail, zaś oryginał nadany zostanie pocztą listową lub kurierem.
Inne formularze do KRK:
 • Formularz na podstawie którego wygenerowane zostaną dokumenty zwrotne:

  Zaświadczenie o niekaralności dla firm posiadających numer KRS:
  • < nr KRS podmiotu
  • < gdy reprezentacja jednoosobowa w KRS
  • < gdy reprezentacja wieloosobowa w KRS


  • Cel pobierania zaświadczenia:
  • Zaświadczenie do zamówień publicznych - Przetarg (art. 108 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych)
  • Zaświadczenie do koncesji na obrót paliwami ciekłymi.
  • Zaświadczenie do wpisu do rejestru podmiotów przewożących paliwa.
  • Zaświadczenie za przestępstwa przeciwko środowisku.
  • Zaświadczenie do zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. (zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2020 r. poz. 358))
  Wybór sposobu zapłaty i dostawy:
  Dane zamawiającego:
  Potwierdzenie zakupu:
  • na Fakturę
  • Paragon
  Cena:
   Łączny koszt brutto do zapłaty wyniesie: 0 zł.
  Adres do dostawy :
  • taki jak zamawiającego
  • taki jak do faktury
  • inny adres
  Uwagi do zamówienia:
  Osoba kontaktowa: