ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI DLA WYCHOWAWCY KOLONIJNEGO

Zaświadczenie o niekaralności dla WYCHOWAWCY KOLONIJNEGO

Stosownie do art. 92a ustawy o systemie oświaty od 26 maja 2014 r., w celu potwierdzenia spełniania warunku niekaralności wychowawcy kolonijnego lub kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży osoba pełniąca powyższe funkcje nie może być karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego, przestępstwu przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124) albo osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

Obowiązek dostarczenia zaświadczenia o niekaralności przez WYCHOWAWCĘ KOLONIJNEGO

Toteż w celu potwierdzenia warunku niekaralności kandydat na wychowawcę kolonijnego lub kierownika formy wypoczynku dzieci i młodzieży jest obowiązany przedstawić organizatorowi wypoczynku dzieci i młodzieży informację (zaświadczenie o niekaralności) z Krajowego Rejestru Karnego.

Zamówienie przez Internet - zaświadczenie płatne

Wychowawca kolonijny zamawiając zaświadczenie o niekaralności przez Internet nie musi jechać do sądu, wypełniać papierowych formularzy, stać godzinami w kolejkach, a nawet posiadać ważnego dowodu osobistego.

Sposób zamawiania przez Internet - zaświadczenie płatne

W celu zamówienia zaświadczenia o niekaralności dla wychowawcy kolonijnego przez Internet trzeba kliknąć w przycisk poniżej i zapoznać się ze szczegółami realizacji zamówień, a następnie wypełnić znajdujący się tam formularz zamówienia zaświadczenia. Zaświadczenie zostanie przesłane listem poleconym lub kurierem oraz w dniu jego uzyskania na e-mail.


Zamówienie osobisyte tylko we właściwym urzędzie - zaświadczenie bezpłatne

Będący wolontariuszami kandydaci na kierowników wypoczynku lub wychowawców wypoczynku, zobowiązani do przedstawienia organizatorowi wypoczynku na podstawie art. 92p ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, są zwolnieni z opłaty za wydanie zaświadczenia, stosownie do art. 24 ust. 1a ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym. Aby skorzystać z powyższego zwolnienia i uzyskać zaświadczenie w formie papierowej należy powołać w punkcie 11. formularza „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” przepisy art. 24 ust. 1a ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym w zw. z art. 92p ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a ponadto przedłożyć pismo, sporządzone przez organizatora wypoczynku potwierdzające, że jest się wolontariuszem - kandydatem na kierownika wypoczynku lub wychowawcę wypoczynku. Pismo pozostanie we właściwym urzędzie.

ZOBACZ TAKŻE: Zaświadczenie o niekaralności dla nauczyciela | Zaświadczenie o niekaralności przetarg