Zaświadczenie o niekaralności do pracy w finansach

Inne formularze do KRK: • Formularz do wypełnienia:

  Zaświadczenie o niekaralności do pracy:
   Osoby fizycznej oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą, od których pracodawca wymaga informacji z Krajowego Rejestru Karnego stosownie do ustawy o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego.

  • < 11 cyferek należy spisać z dowodu
  • < nazwisko po ojcu lub mężu
  • < obecnie noszone nazwisko
  • np. Jan Stefan
  • np. 17 lipca 1970
  • np. Sopot
  • np. Adam
  • np. Ula
  • np. Kowalska
  • np. polskie
  • np. 05-784 Sopot, ul. Neptuna 25/8


  • Rodzaj danych, które mają być przedmiotem informacji o osobie:
   Kartoteka Karna
   Kartoteka Nieletnich
   Kartoteka Osób Pozbawionych Wolności oraz Poszukiwanych Listem Gończym

  • Skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w:
  • art. 61 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo czekowe
  • art. 267b–267d ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze
  • art. 23–24a ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
  • art. 115–119 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
  • art. 77–79 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
  • art. 42 i art. 42a ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
  • art. 38–41, art. 43 i art. 43a ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach
  • art. 81 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym
  • przepisach rozdziałów XIX, XX, XXIII, XXXIII–XXXVII oraz w art. 197, art. 228–231, art. 233, art. 252, art. 255, art. 255a, art. 258 i art. 263 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
  • art. 215–219, art. 220 i art. 222 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
  • art. 171 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe
  • art. 49 i art. 51–54a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  • art. 305p–306 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
  • art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych
  • przepisach rozdziałów 6–9 działu II w tytule I ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy
  • art. 25 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym
  • art. 303–305 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej
  • art. 586–592 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych
  • art. 56a, art. 57–58c, art. 59, art. 59a oraz art. 60 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych
  • art. 35–37a ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  • art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami
  • art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym
  • art. 522 i art. 523 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe
  • art. 225–232 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej
  • art. 47 i art. 48 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym
  • art. 50 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych
  • art. 40 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego
  • art. 287, art. 287a, art. 288a–293, art. 294a–296, art. 298 i art. 299 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
  • art. 126–129, art. 131 i art. 132 ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej
  • art. 178–183 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
  • art. 45 i art. 46 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym
  • art. 99–104a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
  • art. 20a ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym
  • art. 105, art. 106 i art. 108–110 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o spółdzielni europejskiej
  • art. 16 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
  • art. 74v i art. 74w ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
  • art. 45–51 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
  • art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
  • art. 59e–59i ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim
  • art. 150–153b ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych
  • art. 33 i art. 34 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
  • art. 87–98 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach
  • art. 430–440 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
  • art. 332–334 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
  • art. 40–45 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
  • art. 76–78 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami
  • art. 89 i art. 90 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń
  • art. 156 i art. 157 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  • art. 59da ust. 2 ustawy o kredycie konsumenckim - na pośrednika kredytowego do KNF
  Wybór sposobu zapłaty i dostawy:

  Dane zamawiającego:
  Potwierdzenie sprzedaży:
  • na fakturę
  • paragon

  • PAMIĘTAJ - Podmiot sektora finansowego ma obowiązek niezwłocznie zwrócić równowartość poniesionej opłaty za uzyskanie zaświadczenia o niekaralności.
  Cena:
   Łączny koszt brutto do zapłaty wyniesie: 0 zł.
  Adres do dostawy kurierem lub przesyłki listowej:
  • taki jak zamawiającego
  • taki jak do faktury
  • inny adres
  Uwagi do zamówienia:

  Osoba kontaktowa: