ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI KRK

KRK

Zaświadczenie o niekaralności KRK - szczegóły zamówienia informacji z eKRK Krajowego Rejestru Karnego

Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego można uzyskać listem poleconym lub kurierem wypełniając poniższy formularz. eKRK Zaświadczenie o niekaralności w urzędowym języku nosi nazwę „ZAPYTANIE O UDZIELENIE INFORMACJI O OSOBIE” i ma format kartki A4 z pieczęciami i znaczkami sądowymi - fot. obok. Na tej stornie można zamówić zaświadczenie między innymi do pracy w szkole, banku urzędzie do pracy w Polsce i za granicą.

Jak zamówić dokument?

W celu zamówienia trzeba uzupełnić poniższy „formularz zamówienia zaświadczenia o niekaralności”. Po uzupełnieniu formularza i pod warunkiem, że wszystkie pola w formularzu zostaną prawidłowo wypełnione na adres e-mail przesłane zostaną dokumenty zwrotne (wniosek i pełnomocnictwo) do wydrukowania i podpisania. Krajowy Rejestr Karny nie jest rejestrem jawnym toteż aby uzyskać jakiekolwiek informacje trzeba okazać pełnomocnictwo od sprawdzanej osoby.

Co należy zrobić ?

Po wydrukowaniu i podpisaniu dokumenty zwrotne (wniosek i pełnomocnictwo) należy przesłać pocztą tradycyjną lub kurierem na adres korespondencyjny serwisu e-odpisy.pl

Realizacja zamówienia i ponoszone koszty:

Za uzyskanie zaświadczenia o niekaralności Krajowy Rejestr Karny pobiera opłatę - znaki opłaty sądowej 30 zł (osoby fizyczne, działalność gospodarcza firmy) zaś urząd miasta opłatę skarbową od pełnomocnictwa 17 zł. Za przygotowanie dokumentów zwrotnych (wniosku i pełnomocnictwa) oraz złożenie ich i odbiór gotowego zaświadczenia o niekaralności pobierana jest prowizja w wysokości wskazanej w cenniku plus koszty przesyłki w zależności od wybranej opcji dostawy. Opłaty uiszczane są na konto przelewem przed złożeniem wniosku w Krajowym Rejestrze Karnym. Uzyskanie pieczęci (klauzuli) Apostille z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie możliwe jest za dodatkową opłatą. Uzyskanie tłumaczenia na język angielski, niemiecki lub włoski możliwe jest za dodatkową opłatą.

Cena KRK:

Na całkowitą cenę za zaświadczenie o niekaralności składa się: opłata sądowa, opłata skarbowa od pełnomocnictwa, koszt dojazdu do Krajowego Rejestru Karnego (usługa) oraz podatek vat.

Podczas wypełniania poniższego formularza należy zwrócić i "pięć" razy sprawdzić nr PESEL, datę urodzenia imiona i nazwisko. Zaświadczenia wydawane przez Rejestr Karny są w języku polskim. Zaświadczenie nie jest wydawane w języku innym niż język polski. Nie zalecamy podawania adresu do wysłania zaświadczenia innego niż taki, pod którym zainteresowany będzie mógł list odebrać osobiście.

Zamawiając online zaoszczędzisz czas

W skrócie aby otrzymać zaświadczenie o niekaralności należy:
 • 1. Uzupełnić poniższy formularz zamówienia.
 • 2. Na e-mail zostanie wysłany gotowy do wydrukowania i podpisania wniosek oraz pełnomocnictwo (dokumenty zwrotne).
 • 3. Wydrukowane i podpisane dokumenty zwrotne należy odesłać pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny serwisu e-odpisy.pl
 • 4. Gdy otrzymamy dokumenty zwrotne Krajowy Rejestr Karny wyda zaświadczenie o niekaralności lub karalności.
 • 5. Uzyskane zaświadczenie zostanie zeskanowane i wysłane na adres e-mail, zaś oryginał nadany zostanie pocztą listową (wszystkie kraje świata) lub kurierem (tylko Polska).
Inne formularze do KRK: • Formularz na podstawie którego wygenerowane zostaną dokumenty zwrotne:

  Dane osoby, która będzie sprawdzana:
  Ten formularz wypełniają osoby fizycznej, członkowie zarządu i rad nadzorczych, prokurenci oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą

  Numer PESEL:
  11 cyferek są w dowodzie lub nr paszportu gdy nie jesteś polakiem
  Nazwisko rodowe:
  nazwisko po ojcu lub mężu
  Nazwisko (w tym przybrane):
  obecnie nazwisko
  Imiona:
  np. Irena Wanda
  Data urodzenia:
  np. 22 maj 1980
  Miejsce urodzenia:
  np. Siedlce
  Imię ojca:
  np. Tymon
  Imię matki:
  np. Ada
  Nazwisko rodowe matki:
  np. Szulc
  Obywatelstwo:
  np. polskie
  Adres zamieszkania polski lub zagraniczny:
  np. 22-444 Lublin, ul. Lasowa 5/9


 • WYBÓR KARTOTEKI:
  Kartoteka Karna
  Kartoteka Nieletnich
  Kartoteka Osób Pozbawionych Wolności oraz Poszukiwanych Listem Gończym (zaznacz gdy starasz się o wizę/obywatelstwo)

 • CEL SPRAWDZENIA:
 • zaświadczenie dla nauczyciela do pracy na rok szkolny 2023/2024 (art. 10 Karty Nauczyciela)
 • zaświadczenie z zakresem przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172)
 • zaświadczenie z zakresem art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz.U. z 2023 r. poz. 1304 i 1606)
 • zaświadczenie do pracy żłobek – klub dziecięcy
 • zaświadczenie do zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów art. 42 ust. 3a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
 • zaświadczenie do prowadzenia składowiska odpadów
 • zaświadczenie do pozwolenia na wytwarzanie odpadów (za przestępstwa przeciwko środowisku, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20, 305 i 663))
 • zaświadczenie do zamówień publicznych (przetargi, w trybie art. 108)
 • zaświadczenie dla pośrednika kredytowego (w trybie art. 49)
 • zaświadczenie do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
 • zaświadczenie do transportu przewóz osób
 • zaświadczenie do transportu przewóz osób taksówką
 • zaświadczenie celem podjęcia pracy
 • zaświadczenie dla księgowego / Ministerstwa Finansów
 • zaświadczenie dla pośredników ubezpieczeniowych
 • zaświadczenie uniwersalne pełny zakres sprawdzenia
 • zaświadczenie dla wychowawcy kolonijnego
 • zaświadczenie do koncesji na obrót paliwami ciekłymi OPC
 • zaświadczenie do wpisu do rejestru podmiotów przewożących paliwa
 • zaświadczenie dla członka Komisji kwalifikacyjnej – eksploatacja urządzeń, instalacji, sieci
 • zaświadczenie na ławnika sądowego
 • zaświadczenie na kierownika/dyrektora SPZOZ
 • zaświadczenie do adopcji
 • zaświadczenie na celnika lub agenta celnego
 • zaświadczenie do pozwolenia na broń palną myśliwską
 • zaświadczenie na trenera – instruktora sportu
 • zaświadczenie za przestępstwa przeciwko środowisku art. 184 ust. 4 pkt 7a i b
 • zaświadczenie z zakresem (skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe)


 • ZAMAWIAM TŁUMACZENIE W JĘZYKU:
  Tłumaczenie przysięgłe uwierzytelnione zaświadczenia na język angielski. Zaświadczenie o niekaralności po angielsku.
  Tłumaczenie przysięgłe uwierzytelnione zaświadczenia na język niemiecki. Zaświadczenie o niekaralności po niemiecku.
  Tłumaczenie przysięgłe uwierzytelnione zaświadczenia na język włoski. Zaświadczenie o niekaralności po włosku.


  ZAMAWIAM POTWIERDZENIE AUTENTYCZNOŚCI ZAŚWIADCZENIA PRZEZ MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH (MSZ)
  Apostille / Legalizacja zaświadczenia w MSZ Zaświadczenie o niekaralności z apostille. (Potwierdzenie autentyczności wyłącznie w MSZ nie obejmuje konsulatu).
  Apostille / Legalizacja tłumaczenia w MSZ Tłumaczenie zaświadczenia o niekaralności z apostille. (Potwierdzenie autentyczności wyłącznie w MSZ nie obejmuje konsulatu).
 • Wybór sposobu zapłaty i dostawy:
  Dane zamawiającego:
  Potwierdzenie zakupu:
  • na Fakturę
  • Paragon
  • Promocja
  Cena:
   Łączny koszt brutto do zapłaty wyniesie: 0 zł.
  Adres do dostawy :
  • taki jak zamawiającego
  • taki jak do faktury
  • inny adres
  Uwagi do zamówienia:
  Osoba kontaktowa: