Zaświadczenie o niekaralności

Świadectwo zaświadczenie o niekaralności wzór formularza do wypełnieia.

  Zaświadczenie o niekaralności - szczegóły zamówienia informacji z KRK Krajowego Rejestru Karnego

  Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego - Rejestr Karny można uzyskać samodzielnie idąc do Urzędu lub zamówić za pośrednictwem firmy Grupa ZAZI przez Internet z dowolnego miejsca na świecie, bez kolejek i wypełniania formularzy na kolanie. Zaświadczenie o niekaralności w urzędowym języku nosi nazwę „ZAPYTANIE O UDZIELENIE INFORMACJI O OSOBIE” i ma format kartki A4. Na tej stornie można zamówić zaświadczenie między innymi do pracy w szkole banku urzędzie do pracy za granicą np: Niemczech, Anglii, Norwegii, Włoch lub Holandii itp.

  Jak zamówić dokument?

  W celu zamówienia przez Internet trzeba uzupełnić poniższy „formularz zamówienia zaświadczenia o niekaralności”. Po uzupełnieniu formularza i pod warunkiem, że wszystkie pola w formularzu zostaną prawidłowo wypełnione na adres e-mail przesłany zostanie wniosek i pełnomocnictwo do wydrukowania i podpisania. Krajowy Rejestr Karny nie jest rejestrem jawnym toteż aby uzyskać jakiekolwiek informacje trzeba okazać pełnomocnictwo od zainteresownej osoby.

  Co należy zrobić ?

  Po wydrukowaniu i podpisaniu wniosek i pełnomocnictwo należy przesłać pocztą lub kurierem na adres korespondencyjny Grupa ZAZI.

  Realizacja zamówienia i ponoszone koszty:

  Za uzyskanie zaświadczenia o niekaralności Krajowy Rejestr Karny pobiera opłatę - znaki opłaty sądowej 30 zł (osoby fizyczne, działalność gospodarcza firmy) zaś gmina opłatę skarbową od pełnomocnictwa 17 zł. Za przygotowanie wniosku i pełnomocnictwa oraz złożenie go i odbiór gotowego zaświadczenia o niekaralności pobierana jest prowizja w wysokości wskazanej w cenniku plus koszty przesyłki w zależności od wybranej opcji dostawy. Opłaty uiszczane są na konto przelewem przed złożeniem wniosku w Krajowym Rejestrze Karnym. Uzyskanie pieczęci (klauzuli) Apostill z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie możliwe jest za dodatkową opłatą. Uzyskanie tłumaczenie na język angielski lub niemiecki możliwe jest za dodatkową opłatą.

  Cena:

  Na całkowitą cenę za zaświadczenie o niekaralności składa się: opłata sądowa, opłata skarbowa od pełnomocnictwa, koszt dojazdu do Krajowego Rejestru Karnego (usługa) oraz podatek vat.

  Podczas wypełniania poniższego formularza należy zwrócić i "pięć" razy sprawdzić nr PESEL, datę urodzenia imiona i nazwisko. Zaświadczenia wydawane przez Rejestr Karny są w języku polskim. Zaświadczenie nie jest wydawane w języku innym niż język polski. Nie zalecamy podawania adresu do wysłania zaświadczenia innego niż taki, pod którym zamawiający będzie mógł zaświadczenie odebrać osobiście.

  Zamawiając przez Internet zaoszczędzasz godziny spędzone w urzędzie !

  Aby otrzymać zaświadczenie o niekaralności należy:
 • 1. Uzupełnić poniższy formularz zamówienia.
 • 2. Na e-mail zostanie wysłany gotowy do wydrukowania i podpisania wniosek oraz pełnomocnictwo (dokumenty zwrotne).
 • 3. Wydrukowane i podpisane dokumenty zwrotne należy odesłać pocztą na adres serwisu.
 • 4. Gdy otrzymamy dokumenty zwrotne niezwłocznie złożymy je w Krajowym Rejestrze Karnym.
 • 5. Uzyskane zaświadczenie zostanie zeskanowane i wysłane na adres e-mail zainteresowanego, zaś oryginał nadany zostanie pocztą listową (wszystkie kraje świata) lub kurierem (tylko Polska).
Inne formularze do KRK: • Formularz do wypełnienia:

  Zaświadczenie o niekaralności dla osoby:
   Osoby fizycznej (np. Jan Kowalski oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą)

  • 11 cyferek należy spisać z dowodu
  • nazwisko po ojcu lub mężu
  • obecnie noszone nazwisko
  • np. Jan Stefan
  • np. 17 lipca 1970
  • np. Sopot
  • np. Adam
  • np. Ula
  • np. Kowalska
  • np. polskie
  • np. 05-784 Sopot, ul. Neptuna 25/8


  • Rodzaj danych, które mają być przedmiotem informacji o osobie:
   Kartoteka Karna
   Kartoteka Nieletnich
   Kartoteka Osób Pozbawionych Wolności oraz Poszukiwanych Listem Gończym (do wizy/obywatelstwa)

  • Zakres informacji do sprawdzenia:
  • zaświadczenie dla nauczyciela (w trybie art. 10)
  • zaświadczenie do zamówień publicznych przetargi (wg przepisów obowiązujących w 2021 r.)
  • zaświadczenie do zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów art. 42 ust. 3a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
  • zaświadczenie do prowadzenia składowiska odpadów
  • zaświadczenie do pozwolenia na wytwarzanie odpadów (za przestępstwa przeciwko środowisku, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20, 305 i 663))
  • zaświadczenie dla pośrednika kredytowego (w trybie art. 49)
  • zaświadczenie do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
  • zaświadczenie do transportu przewóz osób
  • zaświadczenie do transportu przewóz osób taksówką
  • zaświadczenie celem podjęcia pracy
  • zaświadczenie dla księgowego / Ministerstwa Finansów
  • zaświadczenie dla pośredników ubezpieczeniowych
  • zaświadczenie uniwersalne pełny zakres sprawdzenia
  • zaświadczenie dla wychowawcy kolonijnego
  • zaświadczenie do koncesji na obrót paliwami ciekłymi OPC
  • zaświadczenie do wpisu do rejestru podmiotów przewożących paliwa
  • zaświadczenie dla członka Komisji kwalifikacyjnej - eksploatacja urządzeń, instalacji, sieci
  • zaświadczenie na ławnika sądowego
  • zaświadczenie na kierownika/dyrektora SPZOZ
  • zaświadczenie do adopcji
  • zaświadczenie na celnika lub agenta celnego
  • zaświadczenie do pozwolenia na broń palną myśliwską
  • zaświadczenie z zakresem (skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe)

  • Apostille / Legalizacja w MSZ Zaświadczenie o niekaralności z apostille. (legalizacja wyłącznie w MSZ nie obejmuje legalizacji w ambasadzie).

   Tłumaczenie uwierzytelnione przysięgłe zaświadczenia na język angielski. Zaświadczenie o niekaralności po angielsku.
   Tłumaczenie uwierzytelnione przysięgłe zaświadczenia na język niemiecki. Zaświadczenie o niekaralności po niemiecku.
  Wybór sposobu zapłaty i dostawy:

  Dane zamawiającego:
  Potwierdzenie sprzedaży:
  • na fakturę
  • paragon
  • PROMOCJA
  Cena:
   Łączny koszt brutto do zapłaty wyniesie: 0 zł.
  Adres do dostawy kurierem lub przesyłki listowej:
  • taki jak zamawiającego
  • taki jak do faktury
  • inny adres
  Uwagi do zamówienia:

  Osoba kontaktowa: