KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Co oznacza skrót KRS ?

Krajowy Rejestr Sądowy w skrócie KRS - jest rejestrem publicznym, który służy do gromadzenia informacji o różnych podmiotach (przedsiębiorcy, stowarzyszenia, organizacje społeczne i zawodowe, fundacje oraz dłużnicy niewypłacalni), które w trakcie prowadzonej działalności zgłaszają tam informacje, zdarzenia, takie jak zmianę nazwy, władz, zmianę statutu, rozpoczęcie działalności gospodarczej i zakończenie działalności. Rejestr prowadzony jest przez sądy gospodarcze, jednostki sądów rejonowych - wydziały gospodarcze w systemie informatycznym, która jest jednostką organizacyjną Ministerstwa Sprawiedliwości. Krajowy Rejestr Sądowy KRS zastąpił istniejący poprzednio rejestr handlowy.

Jakie informacje znajdują się w KRS ?

Rejestr przedsiębiorców dzieli się na sześć działów. Do każdego z działów wpisuje się określone informacje:

Dział I - do działu pierwszego rejestru przedsiębiorców wpisuje się: nazwę lub firmę przedsiębiorcy, formę prawną (tzn. czy jest to np. spółka z o.o. czy też spółka akcyjna), siedziba (czyli miasto bądź miejscowość) oraz adres siedziby i adresy oddziałów przedsiębiorcy jeśli takie istnieją. W pozostałym zakresie, informacje wpisywane w dziale pierwszym różnią się w zależności od tego z jakim przedsiębiorcą mamy do czynienia. I tak przykładowo, w przypadku spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej wpisuje się między innymi informacje o wspólnikach (tj. imię i nazwisko oraz numer PESEL). Z kolei przy spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wpisuje się m. in. wysokość jej kapitału zakładowego, informację czy wspólnicy mogą mieć jeden bądź większą ilość udziałów oraz informację o wspólnikach, którzy posiadają, co najmniej 10% udziałów w kapitale zakładowym. Charakterystycznymi danymi dotyczącymi spółki akcyjnej są m. in. informacje o liczbie akcji i ich wartości nominalnej, o uprzywilejowanych akcjach (jeśli takie w spółce występują), o wysokości kapitału docelowego (jeśli statut spółki go przewiduje) oraz wzmianka jaka część kapitału zakładowego została opłacona.

Dział II - do działu drugiego rejestru przedsiębiorców wpisuje się informacje o organach (w tym również składach osobowych tych organów) oraz osobach uprawnionych do reprezentowania danego przedsiębiorcy (np. zarząd w spółce akcyjnej albo wspólnicy w spółce jawnej). W dziale drugim wpisuje się również informacje o organie nadzoru i jego składzie osobowym (np. rada nadzorcza w spółce akcyjnej).

Dział III - rejestru przedsiębiorców zawiera następujące dane: przedmiot działalności przedsiębiorcy, wzmiankę o złożeniu dokumentów finansowych oraz uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz o podziale zysku lub pokryciu straty.

Dział IV - rejestru przedsiębiorców zawiera informacje o zdarzeniach, które dotyczą zaległości podatkowych i celnych przedsiębiorcy, należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, informacje o wierzycielach przedsiębiorcy, którzy bezskutecznie dochodzą od niego swoich należności oraz informacje o pewnych zdarzeniach, potwierdzających niewypłacalność przedsiębiorcy.

Dział V - rejestru przedsiębiorców zawiera wzmianki o powołaniu i odwołaniu kuratora dla danego przedsiębiorcy.

Dział VI rejestru przedsiębiorców zawiera informacje generalnie dotyczące likwidacji przedsiębiorcy, jego przekształcenia, podziału i połączenia z innym podmiotem oraz informacje dotyczące upadłości przedsiębiorcy.

Odpisy i wyciągi z KRS.

Rejestr jest jawny i każdy ma prawo wglądu do danych w nim zawartych. Dostęp do danych jest możliwy poprzez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego. Informacje o podmiotach wpisanych do KRS są dostępne poprzez odpisy, wyciągi i zaświadczenia. Odpis jest dokumentem, dzięki któremu organizacja potwierdza swoją osobowość prawną i stan formalny, w jakim się aktualnie znajduje.

Odpis aktualny.

Odpis aktualny - zawierają tylko aktualną treść wpisów, bez historii wszystkich wpisów i zmian. W odpisie aktualnym nie podaje się więc tych zmian w rejestrze, które nie są już aktualne.

Odpis pełny.

Odpis pełny - zawiera treść wszystkich wpisów pod konkretnym numerem KRS, od chwili zgłoszenia podmiotu do rejestru, z wyjątkiem wpisów, które nie podlegają ujawnieniu. Ujawnia więc całą historię dokonywanych wpisów, czyli na przykład wszystkie przypadki zmiany składu zarządu w spółki, czy też każdy przypadek podwyższenia kapitału zakładowego.

Wyciągi.

Wyciąg - zawiera aktualną treść wpisów w konkretnych działach rejestru, które wskazuje osoba zainteresowana otrzymaniem informacji.

Zaświadczenie.

Zaświadczenia - obejmują trzy rodzaje faktów: że dany podmiot jest wpisany w rejestrze pod określonym numerem, że dany podmiot nie jest wpisany w rejestrze oraz, że dany podmiot został z rejestru wykreślony.

Z jakich rejestrów składa się KRS ?

KRS składa się z trzech osobnych rejestrów:
- rejestru przedsiębiorców,
- rejestru dłużników niewypłacalnych, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Rejestr przedsiębiorców.

Rejestr przedsiębiorców - w rejestrze tym wpisuje się organizacje, których głównym celem jest prowadzenie działalności gospodarczej, którymi są spółki handlowe (tj. spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne), europejskich zgrupowań interesów gospodarczych, spółki europejskie, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, jednostki badawczo-rozwojowe, przedsiębiorstwa zagraniczne, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających w Polsce, główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń, inne osoby prawne, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą; wpisy do rejestru przedsiębiorców podlegają obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Rejestr stowarzyszeń, organizacji, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W rejestrze tym wpisuje się organizacje, których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej, a jedynie działalności społeczna, zawodowa czy też inna działalność o charakterze niekomercyjnym. Do rejestru tego wpisywane są: stowarzyszenia i ich jednostki terenowe posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, kółka rolnicze, związki rolników, kółek i organizacji rolniczych, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, związki zawodowe, związki pracodawców, kolumny transportu sanitarnego, organizacje pożytku publicznego.

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych.

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych – do rejestru występują się dłużnicy niewypłacalni. Zaliczają się do nich zazwyczaj osoby fizyczne, nie są w stanie spłacić swoich długów, bądź też osoby, którym zakazano prowadzenia działalności gospodarczej lub pełnienia określonych funkcji w spółkach handlowych i spółdzielniach w szczególności do rejestru dłużników niewypłacalnych wpisuje się z urzędu:

1) osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, jeżeli ogłoszono ich upadłość lub jeżeli wniosek o ogłoszenie ich upadłości został prawomocnie oddalony z tego powodu, że majątek dłużnika nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego albo umorzono prowadzoną przeciwko nim egzekucję sądową lub administracyjną z uwagi na fakt, iż z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych,

2) wspólników ponoszących odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, z wyłączeniem komandytariuszy w spółce komandytowej, jeżeli ogłoszono jej upadłość lub jeżeli wniosek o ogłoszenie jej upadłości został prawomocnie oddalony z tego powodu, że majątek dłużnika nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego albo umorzono prowadzoną przeciwko nim egzekucję sądową lub administracyjną z uwagi na fakt, iż z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych,

3) dłużników, którzy zostali zobowiązani do wyjawienia majątku w trybie przepisów kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu egzekucyjnym,

4) osoby, które przez sąd upadłościowy zostały pozbawione prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym lub spółdzielni,

5) dłużników, o których mowa w art. 1086 § 4 kodeksu postępowania cywilnego.

Kto rejestruje się w KRS, a kto nie rejestruje się w KRS ?

Do rejestru wpisywane są podmioty, które z racji obowiązujących przepisów mają ten obowiązek. Nie mają tego obowiązku rejestracji stowarzyszenia zwykłe oraz kluby sportowe, działające w formie stowarzyszeń i nieprowadzące działalności gospodarczej. Organizacje te są wpisywane do ewidencji prowadzonej przez starostów powiatów.

Funkcje KRS

Funkcja informacyjna polega na tym, że KRS stanowi ogólnopolską bazę danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym. Funkcja legalizacyjna polega na tym, że dopiero wpis do rejestru pozwala na dokonywanie dalszych czynności prawnych.

Jakie informacje zgłasza się do KRS ?

Do KRS zgłasza się następujące informacje:
- oznaczenie rodzaju organizacji,
- nazwę organizacji,
- dane o wcześniejszej rejestracji, jeśli miała miejsce,
- siedzibę organizacji,
- adres organizacji,
- informacje o statucie,
- czas, na jaki została utworzona organizacja,
- organ sprawujący nadzór,
- organ uprawniony do reprezentacji organizacji,
- organ nadzoru wewnętrznego w organizacji,
- numer REGON,
- numer NIP,
- dane posiadanych przez organizację jednostek terenowych lub oddziałów,
- wniosek o ubieganie się o status pożytku publicznego,
- wniosek o zarejestrowanie działalności gospodarczej.

Rękojmia wiary publicznej wpisów do KRS.

Krajowy Rejestr Sądowy jest jawny, a więc dane zawarte w nim są powszechnie dostępne. Konsekwencją jawności Rejestru jest rękojmia wiary publicznej wpisów do KRS. Rękojmia wiary publicznej ma na celu ochronę interesów zarówno osób trzecich korzystających z informacji zawartych w KRS-ie, jak i samych podmiotów wpisanych w Rejestrze w zakresie powoływania się na dane wpisane w Rejestrze. Podmiot obowiązany do złożenia wniosku o wpis do Rejestru nie może powoływać się wobec osób trzecich działających w dobrej wierze na dane, które nie zostały wpisane do Rejestru lub uległy wykreśleniu z Rejestru. KRS wprowadza regułę, że nikt nie może zasłaniać się nieznajomością treści wpisu w Rejestrze. Oznacza to, że nikt nie może się usprawiedliwiać, że nie znał danych wpisanych w Rejestrze nawet, jeśli ma na to uzasadnione wytłumaczenie. Od wspomnianej reguły istnieje jednak wyjątek. W odniesieniu do czynności dokonanych przed upływem szesnastego dnia od ogłoszenia wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym podmiot wpisany do Rejestru nie może powoływać się na wpis wobec osoby trzeciej, jeżeli ta udowodni, że nie mogła wiedzieć o treści wpisu. Domniemywa się, że dane wpisane do Rejestru są prawdziwe. Oznacza to, że informacje wpisane w KRS-ie uważa się za prawdziwe dopóki ktoś nie wykaże, że są jednak niezgodne ze stanem rzeczywistym. Ponadto, jeżeli dane wpisano do Rejestru niezgodnie ze zgłoszeniem podmiotu lub bez tego zgłoszenia, podmiot ten nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej, która opiera swą wiedzę na błędnym wpisie, zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeśli osoba trzecia nie miała uzasadnionych powodów, aby wątpić w prawdziwość wpisu.


ZOBACZ TAKŻE: Zaświadczenie o niekaralności dla nauczyciela lub Zaświadczenie o niekaralności przetarg oraz Postępowanie spadkowe