FORMULARZE KRS KW RZ KRK

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

zaświadczenie o niekaralności
Zaświadczenie o niekaralności jest dokumentem wydawanym przez Krajowy Rejestr Karny w języku polskim. Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego można uzyskać idąc do punktu informacyjnego KRK lub zamówić za przez Internet z komórki lub komputera stacjonarnego.

Zaświadczenie o niekaralności w sądowym języku nosi nazwę „ZAPYTANIE O UDZIELENIE INFORMACJI O OSOBIE” gdy ma dotyczyć osoby fizycznej w tym działalności gospodarczej lub „UDZIELENIE INFORMACJI O PODMIOCIE ZBIOROWYM” gdy ma dotyczyć podmiotu który posiada nr KRS i ma format kartki A4 często wypełnionej ręcznie lub komputerowo.
W Polsce zaświadczenie najczęściej pobierane jest w celu okazania pracodawcy przed rozpoczęciem pracy na nowym stanowisku.

ODPIS KRS z APOSTILLE NA KRS

odpis krs
Odpis KRS nie są przez serwis produkowane, a jedynie pobierane przez pracowników serwisu w Sądach Rejonowych i Krajowym Rejestrze Sądowym przy Ministerstwie Sprawiedliwości - są to takie same odpisy jakie można otrzymać udając się osobiście do wymienionych instytucji. Odpis krs apostille - apostille na krs. Odpis KRS może zostać opatrzony certyfikatem apostille.

Odpis krs aktualny - zawiera informacje bieżące, najnowsze. Taki odpis dostarcza się do banku, sądu, prawnika, notariusza, przetargu, doradcy lub umowy.

Opis krs pełny - zawiera wszystko to, co odpis aktualny, a nadto informacje wykreślone np: poprzednia nazwa podmiotu, poprzedni prezes lub członek zarządu.

KSIĘGI WIECZYSTE

księga wieczysta
Księga wieczysta to polski rejestr stanu nieruchomości prowadzony w kraju przez Sądy Rejonowe.

Odpis zwykły księgi wieczystej - przedstawia ostatni stan wpisów w księdze wieczystej, a zatem nie zawiera wykreślonych, nieaktualnych danych dotyczących oznaczenia i stanu prawnego nieruchomości. Nadto w odpisie zwykłym księgi wieczystej zamieszczone są wzmianki, tj. informacje o złożonych do księgi wieczystej wnioskach, które nie zostały jeszcze rozpoznane, bądź w których nieprawomocnym postanowieniem oddalono wniosek, umorzono postępowanie, odrzucono wniosek lub zarządzono zwrot wniosku, skargach na orzeczenia referendarzy sądowych, apelacjach, kasacjach i wszczęciu postępowań z urzędu.
Odpis zupełny księgi wieczystej - przedstawia oprócz treści odpisu zwykłego księgi wieczystej również wpisy wykreślone oraz wykreślone wzmianki, ujawnione od chwili przepisania dotychczasowej księgi wieczystej (prowadzonej uprzednio w wersji papierowej) do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym. Oznacza to, że w odpisie zupełnym księgi wieczystej zawarte są wszystkie dane aktualne, jak również informacje o dokonywanych zmianach w księdze wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym w oznaczeniu nieruchomości, o poprzednich właścicielach, wieczystych użytkownikach czy uprawnionych z tytułu własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu, o ograniczonych prawach rzeczowych obciążających nieruchomość, ograniczeniach w rozporządzaniu, o innych prawach i roszczeniach, a także o ustanowionych hipotekach.

REJESTR ZASTAWÓW

rejestr zastawów
Na tej stronie można zlecić sprawdzenie czy osoba fizyczna bądź firma ma zastawiony przedmiot taki jak samochód czy maszyna w oficjalnym Sądowym Polskim Rejestrze Zastawów. Sprawdzenie w Rejestrze Zastawów uwidoczni czy nie ciąży na nabywanym samochodzie lub maszynie nie spłacone zadłużenie, co pozwoli uniknąć problemów związanych w własnością samochodu w przyszłości i jego przerejestrowaniem.

Należy pamiętać, że Rejestr Zastawów jest rejestrem jawnym i nikt nie może zasłaniać się nieznajomością danych ujawnionych w rejestrze art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U. z 2017 poz. 1278), czyli jeśli nabędziesz obciążony kredytem samochód nawet na drodze sądowej nie uda się wykazać, że zostałeś oszukany przez sprzedającego.

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI Z TŁUMACZENIEM i APOSTILLE

Tłumaczenie uwierzytelnione zaświadczenia o niekaralności na język angielski lub niemiecki.
Zamawiane na tej stronie zaświadczanie o niekaralności - czyli informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego może zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego języka angielskiego lub tłumacza przysięgłego języka niemieckiego. Nie pośredniczymy w tłumaczeniu zaświadczeń zamawianych w innych serwisach oraz wypisywanych odręcznie.
Zaświadczenie o niekaralności z apostille - Apostille umożliwia automatyczne uznanie legalności dokumentu wydanego przez polski urząd w innym państwie, które jest stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938).