Wybór formularza zamówienia:

Odpis KRS

Odpis KRS

Krajowy Rejestr Sądowy

Krajowy Rejestr Sądowy KRS. Rodzaj rejestru publicznego prowadzony przez wybrane sądy rejonowe i Ministerstwo Sprawiedliwości. KRS stanowi ogólnopolską bazę danych o podmiotach uczestniczących w rynku. Zainteresowany może sprawdzić dane swego kontrahenta, otrzymać odpis, wyciąg lub zaświadczenie. KRS składa się z rejestru przedsiębiorców (wpisuje się w szczególności spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, jednostki badawczo-rozwojowe, przedsiębiorców tzw. zagranicznych, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, inne osoby jeżeli wykonują działalność gospodarczą i nie podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń i fundacji, oddziały przedsiębiorstw zagranicznych działających na terytorium Polski), rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, rejestru dłużników niewypłacalnych.

Odpisy KRS

Księgi wieczyste

Księga wieczysta

Księga wieczysta

Księga wieczysta - to urzędowy rejestr stanu prawnego nieruchomości prowadzony w Polsce przez Sądy Rejonowe. Odpis zwykły księgi wieczystej - przedstawia ostatni stan wpisów w księdze wieczystej, a zatem nie zawiera wykreślonych, nieaktualnych danych dotyczących oznaczenia i stanu prawnego nieruchomości. Nadto w odpisie zwykłym księgi wieczystej zamieszczone są wzmianki, Odpis zupełny księgi wieczystej - przedstawia oprócz treści odpisu zwykłego księgi wieczystej również wpisy wykreślone oraz wykreślone wzmianki, ujawnione od chwili przepisania dotychczasowej księgi wieczystej (prowadzonej uprzednio w wersji papierowej) do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym. Oznacza to, że w odpisie zupełnym księgi wieczystej zawarte są wszystkie dane aktualne, jak również informacje o dokonywanych zmianach w księdze wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym w oznaczeniu nieruchomości, o poprzednich właścicielach, wieczystych użytkownikach czy uprawnionych z tytułu własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu, o ograniczonych prawach rzeczowych obciążających nieruchomość, ograniczeniach w rozporządzaniu, o innych prawach i roszczeniach, a także o ustanowionych hipotekach. Jest to zatem pełna informacja o wszystkich wpisach i wzmiankach, w tym również wykreślonych dokonanych w księdze wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym.

Księga Wieczysta

Hipoteka

Hipoteka

Wykreślenie hipoteki

Hipoteka (mortgage) to ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości, ustanowione między wierzycielem i dłużnikiem przez wpis do księgi wieczystej. Hipotekę może wpisać właściciel nieruchomości niezależnie od tego czy jest on dłużnikiem banku. Hipoteka zabezpiecza wierzytelności pieniężne i jest wyrażana w określonej sumie pieniężnej, przy czym, zabezpiecza oprócz należności głównej, także nieprzedawnione odsetki i koszty postępowania egzekucyjnego wierzyciela (banku). Hipoteka kaucyjna służy do zabezpieczenia długu o nie ustalonej wartości w chwili wpisywania hipoteki. Hipoteka zwykła jest zabezpieczeniem długu o określonej wartości w chwili jego powstania. Hipoteka łączna to obciążenie hipoteką kilku nieruchomości w celu zabezpieczenia jednej wierzytelności.

Hipoteki

Spadek

Spadek

Postępowanie spadkowe

Spadek - złóż wniosek o wpis spadkobiercy np. spadek po rodzicach do księgi wieczystej przez internet na podstawie postanowienia sądu lub poświadczenia dziedziczenia od notariusza. Wnioski o wpis spadku. Spadek - to ogół majątkowych praw i obowiązków zmarłego, które z chwilą śmierci spadkodawcy przechodzą na spadkobierców. Spadkodawca - to osoba zmarła pozostawiająca spadek. Spadkobierca - to osoba, na którą spadek przechodzi. Otwarcie spadku - w ten sposób kodeks cywilny określa moment śmierci spadkodawcy. Z tą chwilą spadkobiercy nabywają spadek. Dziedziczenie - to przejście majątku osoby zmarłej na spadkobierców. Dziedziczenie testamentowe - następuje w przypadku sporządzenia przez spadkodawcę ważnego testamentu. Ma ono pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym. Dziedziczenie ustawowe - zachodzi wówczas, gdy osoba zmarła nie sporządziła testamentu albo też żadna z osób powołanych w testamencie nie może lub nie chce dziedziczyć. Dział spadku - sądowe lub umowne zniesienie wspólności majątku spadkowego. Postępowanie spadkowe, podział, przyjęcie i zrzeczenie spadku.

SPADEK

Spółdzielcze

Spółdzielcze

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu to ograniczone prawo rzeczowe, które pozwala korzystać z mieszkania spółdzielczego. Mieszkanie spółdzielcze własnościowe może być przedmiotem obrotu rynkowego. Podlega ono też dziedziczeniu. Osoba podpisująca ze spółdzielnią umowę o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wnosi tzw. wkład budowlany. Spółdzielcze prawo do lokalu może posiadać oddzielną księgę wieczystą.

Spółdzielcze zamówienie

Inne Usługi

Inne Usługi
Inne Usługi

Krajowy Rejestr Karny

Zaświadczenie o niekaralności

Krajowy Rejestr Karny (KRK) to instytucja państwowa której zadaniem jest prowadzenie stale aktualizowanej bazy danych dotyczącej karanych osób i podmiotów w Polsc. Zaświadczenie o niekaralności osoby skazane za wykroczenie na karę grzywny ograniczenia wolności lub które otrzymały naganę nie figurują w KRK.

Krajowy Rejestr Karny
Krajowy Rejestr Karny

Rejestr Zastawów

Zaświadczenie z Rejestru Zastawów

Rejestr Zastawów (register of pledges) prowadzony jest w systemie informatycznym, w którym z wykorzystaniem środków komputerowych są gromadzone dane obejmujące obszar całego kraju. Każdy zastaw rejestrowy wpisuje się do rejestru pod oddzielną pozycją, oznaczoną kolejnym numerem (tzw. numer pozycji rejestru) Zaświadczenie z Rejestru Zastawów zbudowany jest w ten sposób, że obejmuje siedem rubryk, które są podzielone na pola.

Rejestr Zastawów
Rejestr Zastawów

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych

Zaświadczenie z Rjestru Dłużników Niewypłacalnych

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych - prowadzą Sądy Rejonowe Gospodarcze w systemie elektronicznym przy Krajowym Rejestrze Sądowym. Gdy osoba wpisana do rejestru dłużników jest osobą fizyczną to wpisuje się jej imię nazwisko oraz PESEL. Zaświadczenie z Rjestru Dłużników Niewypłacalnych. Natomiast dla firm wpisuje się nazwę lub firmę i REGON. Gdyby firma była zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, to wówczas wpisuje się także jej numer KRS.

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych
Dłużników Niewypłacalnych

Akta Rejestrowe

Kopie akt rejestrowych

Akta Rejestrowe (Registration files) obejmują wszystkie dokumenty i pisma przyjęte do akt oraz inne dokumenty dotyczące firmę wpisaną do rejestru sądowego, dokumenty dotyczące każdej pozycji tego rejestru. Akta sprawy o wpis w rejestrze lub przyjęcie dokumentów do akt rejestrowych obejmują wniosek o wpis oraz wszelkie dokumenty dotyczące wpisu. Kopie akt rejestrowych akta rejestrowe są przechowywane we właściwym sądzie rejestrowym i nie mogą być wynoszone poza miejsce ich przechowywania. Akta rejestrowe są udostępniane zainteresowanym pod nadzorem upoważnionego pracownika.

Akta Rejestrowe
Akta Rejestrowe