ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI TAXI

Zaświadczenie o niekaralności taxi jest to dokument wydawany przez Krajowy Rejestr Karny o osobie ubiegającej się o pracę w transporcie osób.

Do końca marca 2024 r. przedsiębiorcy posiadający licencje na taksówkę oraz uprawnienia do przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem przewożącym od 7 do 9 osób zobowiązani są dostarczyć organowi licencyjnemu dokumenty potwierdzające spełnienie nowych wymagań, określonych w art. 5c ust. 1 pkt 4 i 6, art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 8 ust. 3 pkt 3a ustawy o transporcie drogowym. Te zmiany wynikają z ustawy z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1123), obowiązującej od 17 września tegoż roku.

Nowe przepisy nakładają na przedsiębiorców, którzy posiadają licencje na przewóz osób samochodem osobowym, pojazdem przewożącym od 7 do 9 osób, oraz licencje taksówkowe, obowiązek przedstawienia organowi licencyjnemu dokumentów potwierdzających zgodność z warunkami określonymi w art. 5c ust. 1 pkt 4 i 6, art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 8 ust. 3 pkt 3a ustawy o transporcie drogowym, zgodnie z treścią nadaną przez wspomnianą nowelizację.
zaświadczenie o niekaralności taxi

W związku z tym przedsiębiorcy muszą do 31 marca 2024 r. dostarczyć organowi licencyjnemu aktualne Zaświadczenie o niekaralności, datowane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem dokumentów do weryfikacji. To zaświadczenie potwierdza, że przedsiębiorca wykonujący osobiście przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby wykonujące przewozy na jego rzecz, spełniają warunki określone w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym.

W przypadku braku poddania się weryfikacji, licencje wydane przed dniem wejścia w życie wspomnianej nowelizacji zachowują ważność do upływu okresu, na który zostały udzielone, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2024 r.Jednym z warunków uzyskania licencji na transport drogowy taksówką jest posiadanie tytułu prawnego do dysponowania pojazdem (pojazdami) samochodowym spełniającym wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, którymi transport ma być wykonywany. W dowodzie rejestracyjnym pojazdu będącego taksówką powinien znajdować się wpis „TAXI”.

Rozliczenie opłaty za przewóz osób taksówką może się odbywać przy użyciu taksometru lub aplikacji mobilnej.

Ceny nie mogą przekraczać cen maksymalnych określonych w przepisach prawa miejscowego:

8,00 zł – opłata początkowa obejmująca zajęcie miejsca w taksówce i należność za pierwszy odcinek drogi
3,00 zł – opłata za 1 km drogi na taryfie pierwszej (1) – obowiązuje w dni powszednie w godz. 6.00-22.00;
4,50 zł – opłata za 1 km drogi na taryfie drugiej (2) – obowiązuje w dni powszednie w godz. 22.00-6.00 oraz w niedziele i święta w ciągu całej doby;
6,00 zł – opłata za 1 km drogi na taryfie trzeciej (3) – obowiązuje przy wyjazdach poza granice I strefy opłat taryfowych bez wykorzystania jazdy w kierunku powrotnym, w dni powszednie w godz. 6.00-22.00;
9,00 zł – opłata za 1 km drogi na taryfie czwartej (4) – obowiązuje przy wyjazdach poza granice I strefy opłat taryfowych, bez wykorzystania jazdy w kierunku powrotnym, w dni powszednie w godz. 22.00-6.00 oraz w niedziele i święta w ciągu całej doby
40,00 zł – opłata za 1 godzinę postoju (na wszystkich taryfach).

Taksówki powinny przechodzić badanie techniczne raz w roku, bez względu na rok produkcji pojazdu.

Wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji zagrożone jest karą pieniężną w wysokości 12 000 zł.

Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym licencji udziela się przedsiębiorcy, dlatego jednym z warunków jej otrzymania jest prowadzenia działalności gospodarczej.


ZOBACZ TAKŻE: Krajowy Rejestr Karny zaświadczenie o niekaralności lub Zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko środowisku lub Zaświadczenie z Rejestru Zastawów