ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI PRZETARG

Zaświadczenie o niekaralności przetarg

Jednym z dokumentów przedstawianym przez podmioty gospodarcze chcące złożyć swoją ofertę w przetargu jest zaświadczenie o niekaralności przetarg czyli informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego lub informacja o podmiocie zbiorowym dla Spółek zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym dla członków zarządu. Karany wspólnik nie przeszkodzi w starcie w przetargu, jeśli nie jest czonkiem zarządu. Jeżeli informacja potrzebna jest do zamówień publicznych do przetargu to:

W zapytaniach i wnioskach o udzielenie informacji o osobach i podmiotach zbiorowych, jako podstawy prawne udzielenia informacji powinny być wskazywane następujące przepisy:

1. Odnośnie do wykonawców będących osobami fizycznymi:
- art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019) – dalej ustawy PZP;
- art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP i art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP;
- art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy PZP.


2. W zapytaniach o udzielenie informacji o urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta:

- art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP;
- art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP i art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP;
- art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP.

3. We wnioskach o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym nie ma obowiązku wskazywania podstawy prawnej, może jednak zostać powołany art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP.

4. Do postępowań przetargowych dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa we wnioskach i zapytaniach o udzielenie informacji o osobie wskazywany powinien być art. 405 ust. 1 ustawy PZP i art. 405 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP.

5. Odnośnie do zamówień sektorowych podstawą prawną udzielenie informacji będzie art. 393 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP z zastrzeżeniem zawartym w art. 393 ust. 4 ustawy PZP.

Obowiązek dostarczenia zaświadczenia o niekaralności do przetargu

W tym celu potwierdzenie warunku niekaralności prowadzący firmę, działalność gospodarczą jest obowiązany przedstawić aktualną informację o osobie (zaświadczenie o niekaralności) z Krajowego Rejestru Karnego lub informację o podmiocie zbiorowym.

Zamówienie przez Internet

Właściciel firmy zamawiając zaświadczenie o niekaralności przez Internet nie musi jechać do sądu, wypełniać papierowych formularzy, stać godzinami w kolejkach, a nawet posiadać ważnego dowodu osobistego.

Sposób zamawiania przez Internet

W celu zamówienia zaświadczenia o niekaralności do przetargu przez Internet trzeba kliknąć w przycisk poniżej i zapoznać się ze szczegółami realizacji zamówień, a następnie wypełnić znajdujący się tam formularz zamówienia zaświadczenia do przetargu. Zaświadczenie zostanie przesłane listem poleconym lub kurierem oraz w dniu jego uzyskania na adres e-mail.ZAMÓWIENIE KLASYCZNE – należy przez to rozumieć zamówienie udzielane przez zamawiającego publicznego oraz zamawiającego subsydiowanego inne niż zamówienie sektorowe i zamówienie w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

WARUNKi ZAMÓWIENIA – należy przez to rozumieć warunki, które dotyczą zamówienia lub postępowania o udzielenie zamówienia, wynikające w szczególności z opisu przedmiotu zamówienia, wymagań związanych z realizacją zamówienia, kryteriów oceny ofert, wymagań proceduralnych lub projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego;

DOKUMENTY ZAMÓWIENIA – należy przez to rozumieć dokumenty sporządzone przez zamawiającego lub dokumenty, do których zamawiający odwołuje się, inne niż ogłoszenie, służące do określenia lub opisania warunków zamówienia, w tym specyfikacja warunków zamówienia oraz opis potrzeb i wymagań;

PISEMNOŚĆ – należy przez to rozumieć sposób wyrażenia informacji przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić, w tym przekazywanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.


ZOBACZ TAKŻE: Krajowy Rejestr Karny zaświadczenie o niekaralności lub Pełny KRS lub Zaświadczenie o niekaralności dla Wychowawcy Kolonijnego