ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI PRZETARG

Zaświadczenie o niekaralności przetarg

Jednym z dokumentów przedstawianym przez podmioty gospodarcze chcące złożyć swoją ofertę w przetargu jest zaświadczenie o niekaralności przetarg czyli informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego lub informacja o podmiocie zbiorowym dla Spółek zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym dla członków zarządu. Karany wspólnik nie przeszkodzi w starcie w przetargu, jeśli nie jest czonkiem zarządu. Jeżeli informacja potrzebna jest do zamówień publicznych do przetargu to:
- dla osoby fizycznej należy podać: artykuł 108 ustęp 1 punkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019)
- dla podmiotu zbiorowego należy podać: artykuł 108 ustęp 1 pkt . ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019).

Obowiązek dostarczenia zaświadczenia o niekaralności do przetargu

W tym celu potwierdzenie warunku niekaralności prowadzący firmę, działalność gospodarczą jest obowiązany przedstawić aktualną informację o osobie (zaświadczenie o niekaralności) z Krajowego Rejestru Karnego lub informację o podmiocie zbiorowym.

Zamówienie przez Internet

Właściciel firmy zamawiając zaświadczenie o niekaralności przez Internet nie musi jechać do sądu, wypełniać papierowych formularzy, stać godzinami w kolejkach, a nawet posiadać ważnego dowodu osobistego.

Sposób zamawiania przez Internet

W celu zamówienia zaświadczenia o niekaralności do przetargu przez Internet trzeba kliknąć w przycisk poniżej i zapoznać się ze szczegółami realizacji zamówień, a następnie wypełnić znajdujący się tam formularz zamówienia zaświadczenia do przetargu. Zaświadczenie zostanie przesłane listem poleconym lub kurierem oraz w dniu jego uzyskania na adres e-mail.ZAMÓWIENIE KLASYCZNE – należy przez to rozumieć zamówienie udzielane przez zamawiającego publicznego oraz zamawiającego subsydiowanego inne niż zamówienie sektorowe i zamówienie w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

WARUNKi ZAMÓWIENIA – należy przez to rozumieć warunki, które dotyczą zamówienia lub postępowania o udzielenie zamówienia, wynikające w szczególności z opisu przedmiotu zamówienia, wymagań związanych z realizacją zamówienia, kryteriów oceny ofert, wymagań proceduralnych lub projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego;

DOKUMENTY ZAMÓWIENIA – należy przez to rozumieć dokumenty sporządzone przez zamawiającego lub dokumenty, do których zamawiający odwołuje się, inne niż ogłoszenie, służące do określenia lub opisania warunków zamówienia, w tym specyfikacja warunków zamówienia oraz opis potrzeb i wymagań;

PISEMNOŚĆ – należy przez to rozumieć sposób wyrażenia informacji przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić, w tym przekazywanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.


ZOBACZ TAKŻE: Krajowy Rejestr Karny zaświadczenie o niekaralności lub Pełny KRS lub Zaświadczenie o niekaralności dla Wychowawcy Kolonijnego