SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu to ograniczone prawo rzeczowe, które pozwala korzystać z mieszkania spółdzielczego. Mieszkanie spółdzielcze własnościowe może być przedmiotem obrotu rynkowego. Podlega ono też dziedziczeniu. Osoba podpisująca ze spółdzielnią umowę o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wnosi tzw. wkład budowlany. Spółdzielcze prawo do lokalu może posiadać oddzielną księgę wieczystą.

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym. Dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu może zostać założona księga wieczysta. Umożliwia to zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Spółdzielnie mieszkaniowe są obowiązane prowadzić rejestr lokali, dla których zostały założone oddzielne księgi wieczyste. Mieszkanie spółdzielcze własnościowe bez księgi wieczystej można nabyć na kredyt hipoteczny. Posiadajac umowę nabycia konieczne będzie złożenie wniosku o założenie księgi wieczystej dla prawa spółdzielczego ze względu na konieczość ustanowienia na rzecz banku hipotek. Do czasu założenia księgi i wpisania do niej hipoteki na rzecz banku trzeba najczęściej płacić wyższe odsteki i dodatkowo ubezpieczać kredyt. Jedyny problem, jaki może tu powstać, to brak uregulowania przez spółdzielnię prawa do gruntu, na którym znajduje się budynek mieszkalny. Aby bowiem założyć księgę wieczystą dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, spółdzielnia musi mieć uregulowany tytuł prawny do gruntu, musi być wskazana księga wieczysta prowadzona dla nieruchomości spółdzielni. Jeśli ten stan prawny nie jest wyjaśniony i spółdzielnia nie jest wpisana do księgi jako właściciel lub użytkowik wieczysty gruntu pod budynkiem, wówczas nie będzie można założyć księgi dla prawa spółdzielczego. Nabywcy spółdzielczych własnościowych praw do lokali, którzy działali w oparciu o rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych i którym spółdzielcze prawa do lokali przydzielone zostały przez ujawnieniem wzmianek w księdze wieczystej budynkowej, i które działały w dobrej wierze, bez wiedzy o roszczeniach, nabyli te prawa i mogą nimi dalej obracać.


ZOBACZ TAKŻE: Krajowy Rejestr Karny zaświadczenie o niekaralności lub Pełny KRS lub Zaświadczenie o niekaralności dla wychowawcy kolonijnego